card man hinh

sau khi cài xong win xp2 thì em mới biết bị mất đĩa main,,,em chỉ nhớ phần mềm cârd âm thanh là High Definition Audio System Software Ver:R1.47 của hãng asus,,,nhưng em không nhớ đc tên phần mềm card màn hình của em,,,có chuyên gia nào biết cách tìm ra được card màn hình,,và dowload được nó ở đâu không giúp em với...

dưới đây là tất cả thông tin em tìm được trong note của phần mềm âm thanh em đã cài.

Realtek Semiconductor Corp. High Definition Audio System Software Ver:R1.47
Installation and Setup


Driver Installation/Removal Procedure For Realtek High Definition Audio Codec:
=================================================================================

>

---------------------------------------
Setup Driver at first time:
---------------------------------------

Step 1. Before installing the Realtek HD Audio Drivers, Press the
[Cancel] button if Windows detect the Multimedia Audio device.

Step 2. Insert the \"Realtek HD Audio Drivers\" CD into the CD-ROM
drive and run the setup.exe program to finish the installation.

Step 3. Click on [Next/OK/Go] to continue the procedure. If the Windows popup
\"Digital Signature Not Found\" message, press [Yes] to continue the
installation.

Step 4. Finally, select to restart the system and press [Finish] to complete
the installation.

The system will reload the drivers and do some adjustments in the INF
file if so required.

--------------------------
Update Driver:
--------------------------

Step 1. Follow Step 2,3,4 described in [Setup at first time] above to complete
the procedure.

--------------------------
Remove Driver:
--------------------------

Step 1. Go to Start\\Settings\\Control Panel.

Step 2. Select [Add/Remove Programs] icon.

Step 3. Select \"Realtek HD Audio Drivers\" and press [Change/Remove]
button.

Step 4. Click on [Next/OK/Go] to finish the uninstallation.

Step 5. At the end of the procedure, select to restart the system and press
[Finish] to complete the uninstallation.>

--------------------
Silent Installation:
--------------------

Run \"Setup -s -f2 -z[-rp]\"
i.e. setup -s -f2c:\\mylog.log -z[-rpC:\\RHDSetup.log]


Note: 1. Please update Directx version to DirectX8.1 or above.

---------------------
Version Informations:
---------------------

WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5296
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5296

Realtek Soundman : 1.0.0.30
Realtek Sound Effect Manager(ALSndMgr.cpl) : 1.0.0.10
Realtek Sound Effect Manager(RTSndMgr.cpl) : 1.0.0.9
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.64
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.9.8
Alcwzrd.exe : 1.1.0.36
SkyTel.exe : 1.0.0.0

Driver Setup Program : 2.18

--------
History:
--------
Driver Package R1.47
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5296
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC888, ALC861, ALC861VD, ALC660, ALC260, ALC262, ALC268
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Winx64
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1.) Customization.

For New architecture:
1.) Customization .

CPL :
1.) Customization.

WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5296
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5296
Realtek Soundman : 1.0.0.30
Realtek Sound Effect Manager(ALSndMgr.cpl) : 1.0.0.10
Realtek Sound Effect Manager(RTSndMgr.cpl) : 1.0.0.9
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.64
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.9.8
Alcwzrd.exe : 1.1.0.36
SkyTel.exe : 1.0.0.0
Driver Setup Program : 2.18

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.46
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5294
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC888, ALC861, ALC861VD, ALC660, ALC260, ALC262, ALC268
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Winx64
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1.) Customization.

For New architecture:
1.) Customization .

CPL :
1.) Customization.

WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5294
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5294
Realtek Soundman : 1.0.0.30
Realtek Sound Effect Manager(ALSndMgr.cpl) : 1.0.0.10
Realtek Sound Effect Manager(RTSndMgr.cpl) : 1.0.0.9
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.64
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.9.6
Alcwzrd.exe : 1.1.0.36
SkyTel.exe : 1.0.0.0
Driver Setup Program : 2.16

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.45
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5288
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC888, ALC861, ALC861VD, ALC660, ALC260, ALC262, ALC268
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Winx64
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1.) Customization.

For New architecture:
1.) Customization .

CPL :
1.) Customization.

WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5288
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5288
Realtek Soundman : 1.0.0.30
Realtek Sound Effect Manager(ALSndMgr.cpl) : 1.0.0.10
Realtek Sound Effect Manager(RTSndMgr.cpl) : 1.0.0.9
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.64
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.9.1
Alcwzrd.exe : 1.1.0.36
SkyTel.exe : 1.0.0.0
Driver Setup Program : 2.15

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.44
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5286
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC888, ALC861, ALC861VD, ALC660, ALC260, ALC262, ALC268
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Winx64
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1.) Customization.

For New architecture:
1.) Customization .

CPL :
1.) Customization.

WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5286
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5286
Realtek Soundman : 1.0.0.30
Realtek Sound Effect Manager(ALSndMgr.cpl) : 1.0.0.10
Realtek Sound Effect Manager(RTSndMgr.cpl) : 1.0.0.8
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.64
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.8.7
Alcwzrd.exe : 1.1.0.36
SkyTel.exe : 1.0.0.0
Driver Setup Program : 2.15

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.43
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5283
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC888, ALC861, ALC861VD, ALC660, ALC260, ALC262, ALC268
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Winx64
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1.) Customization.

For New architecture:
1.) Customization .

CPL :
1.) Customization.

WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5283
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5283
Realtek Soundman : 1.0.0.30
Realtek Sound Effect Manager(ALSndMgr.cpl) : 1.0.0.10
Realtek Sound Effect Manager(RTSndMgr.cpl) : 1.0.0.8
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.64
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.8.3
Alcwzrd.exe : 1.1.0.36
SkyTel.exe : 1.0.0.0
Driver Setup Program : 2.15

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.42
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5282
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC888, ALC861, ALC861VD, ALC660, ALC260, ALC262, ALC268
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Winx64
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1.) Customization.

For New architecture:
1.) Customization .
2.) Fix some game issue .

CPL :
1.) Customization.

WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5282
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5282
Realtek Soundman : 1.0.0.30
Realtek Sound Effect Manager(ALSndMgr.cpl) : 1.0.0.10
Realtek Sound Effect Manager(RTSndMgr.cpl) : 1.0.0.8
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.64
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.8.0
Alcwzrd.exe : 1.1.0.36
SkyTel.exe : 1.0.0.0
Driver Setup Program : 2.15

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.41
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5273
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC888, ALC861, ALC861VD, ALC660, ALC260, ALC262, ALC268
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Winx64
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1.) Customization.

For New architecture:
1.) Customization.

CPL :
1.) Customization.

WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5273
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5273
Realtek Soundman : 1.0.0.29
Realtek Sound Effect Manager(ALSndMgr.cpl) : 1.0.0.10
Realtek Sound Effect Manager(RTSndMgr.cpl) : 1.0.0.8
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.64
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.7.3
Alcwzrd.exe : 1.1.0.36
SkyTel.exe : 1.0.0.0
Driver Setup Program : 2.14

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.40
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5268
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC888, ALC861, ALC861VD, ALC660, ALC260, ALC262, ALC268
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Winx64
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1.) Customization.

For New architecture:
1.) Customization .

CPL :
1.) Customization.

InstallShield package :
1.) Correct present driver version in \"Add or Remove Programs \\ Support Information\" .
2.) Windows 2000 installation reboot twice problem .

WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5268
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5268
Realtek Soundman : 1.0.0.29
Realtek Sound Effect Manager(ALSndMgr.cpl) : 1.0.0.10
Realtek Sound Effect Manager(RTSndMgr.cpl) : 1.0.0.8
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.64
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.7.0
Alcwzrd.exe : 1.1.0.36
SkyTel.exe : 1.0.0.0
Driver Setup Program : 2.14

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.39
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5265
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC888, ALC861, ALC861VD,ALC260, ALC262
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Winx64
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1.) Customization.

For New architecture:
1.) Customization .

CPL :
1.) Customization.
2.) Add support for left panel and right panel config.

InstallShield package :
1.) Copy file rule in Vista system .
2.) Show driver version in \"Add or Remove Programs \\ Support Information\" .

WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5265
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5265
Realtek Soundman : 1.0.0.29
Realtek Sound Effect Manager(ALSndMgr.cpl) : 1.0.0.10
Realtek Sound Effect Manager(RTSndMgr.cpl) : 1.0.0.8
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.64
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.6.9
Alcwzrd.exe : 1.1.0.36
SkyTel.exe : 1.0.0.0
Driver Setup Program : 2.13

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.38
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5257
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC888, ALC861, ALC260, ALC262
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Winx64
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1.) Customization.

For New architecture:
1.) Customization .

CPL :
1.) Customization.

InstallShield package :
1.) Add \"XP2K\" and \"Vista\" folder name for installation .
2.) Abort flag setting .

WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5257
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5257
Realtek Soundman : 1.0.0.29
Realtek Sound Effect Manager(ALSndMgr.cpl) : 1.0.0.10
Realtek Sound Effect Manager(RTSndMgr.cpl) : 1.0.0.8
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.64
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.6.6
Alcwzrd.exe : 1.1.0.36
SkyTel.exe : 1.0.0.0
Driver Setup Program : 2.11

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.37
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5253
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC888, ALC861, ALC260, ALC262
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Winx64
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1.) Customization.

For New architecture:
1.) Customization .

CPL :
1.) Customization.

InstallShield package :
1.) Upgrade to IS11.5 .

WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5253
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5253
Realtek Soundman : 1.0.0.29
Realtek Sound Effect Manager(ALSndMgr.cpl) : 1.0.0.10
Realtek Sound Effect Manager(RTSndMgr.cpl) : 1.0.0.8
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.64
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.6.4
Alcwzrd.exe : 1.1.0.36
SkyTel.exe : 1.0.0.0
Driver Setup Program : 2.09

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.36
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5247
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC888, ALC861, ALC260, ALC262
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Winx64
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1.) Customization.

For New architecture:
1.) Customization .
2.) Add ALC888 .

CPL :
1.) Customization.

InstallShield package :

WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5247
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5247
Realtek Soundman : 1.0.0.28
Realtek Sound Effect Manager(ALSndMgr.cpl) : 1.0.0.10
Realtek Sound Effect Manager(RTSndMgr.cpl) : 1.0.0.8
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.62
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.5.9
Alcwzrd.exe : 1.1.0.35
Driver Setup Program : 2.06

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.35
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5242
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC861, ALC260, ALC262
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Winx64
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1.) Customization.

For New architecture:
1.) Customization .

CPL :
1.) Customization.

InstallShield package :

WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5242
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5242
Realtek Soundman : 1.0.0.28
Realtek Sound Effect Manager(ALSndMgr.cpl) : 1.0.0.10
Realtek Sound Effect Manager(RTSndMgr.cpl) : 1.0.0.8
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.62
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.5.4
Alcwzrd.exe : 1.1.0.35
Driver Setup Program : 2.06

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.34
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5233
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC861, ALC260, ALC262
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Winx64
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1.) Customization.

For New architecture:
1.) Customization .
2.) Fixed Adobe Premiere Pro 1.5 Crash issue .

CPL :
1.) Customization.

InstallShield package :
1.) Rtlupd termination return error code .
2.) Receive error code rule from Rtlupd SetupAPI .
3.) SetupCopyOEM install rule .

WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5233
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5233
Realtek Soundman : 1.0.0.28
Realtek Sound Effect Manager(ALSndMgr.cpl) : 1.0.0.10
Realtek Sound Effect Manager(RTSndMgr.cpl) : 1.0.0.8
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.62
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.4.9
Alcwzrd.exe : 1.1.0.35
Driver Setup Program : 2.06

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.33
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5229
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC861, ALC260, ALC262
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Winx64
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1.) Customization.

For New architecture:
1.) Customization .

CPL :
1.) Customization.

InstallShield package :
1.) Bus driver detect issue .

WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5229
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5229
Realtek Soundman : 1.0.0.28
Realtek Sound Effect Manager(ALSndMgr.cpl) : 1.0.0.10
Realtek Sound Effect Manager(RTSndMgr.cpl) : 1.0.0.8
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.61
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.4.7
Alcwzrd.exe : 1.1.0.34
Driver Setup Program : 2.05

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.32
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5224
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC861, ALC260, ALC262
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Winx64
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1.) Customization.

For New architecture:
1.) Customization .

CPL :
1.) Customization.

InstallShield package :
1.) Report installation progress and result to \"C:\\RTHSetup.log\" within silent mode .
2.) Rtlupd setup API will not appear message dialog in silent mode .

WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5224
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5224
Realtek Soundman : 1.0.0.28
Realtek Sound Effect Manager(ALSndMgr.cpl) : 1.0.0.10
Realtek Sound Effect Manager(RTSndMgr.cpl) : 1.0.0.8
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.61
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.4.4
Alcwzrd.exe : 1.1.0.34
Driver Setup Program : 2.04

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.31
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5221
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC861, ALC260, ALC262
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Winx64
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1.) Customization.

For New architecture:
1.) Customization .
2.) Add ALC885 HD Audio Codec for WHQL .

CPL :
1.) Customization.

InstallShield package :

WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5221
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5221
Realtek Soundman : 1.0.0.27
Realtek Sound Effect Manager(ALSndMgr.cpl) : 1.0.0.10
Realtek Sound Effect Manager(RTSndMgr.cpl) : 1.0.0.8
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.60
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.4.2
Alcwzrd.exe : 1.1.0.33
Driver Setup Program : 2.03

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.30
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5211
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC883, ALC861, ALC260, ALC262
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Winx64
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1.) Customization.

For New architecture:
1.) Customization .
2.) Bug fixed when recording AEC device failed on 880 .

CPL :
1.) Customization.

InstallShield package :

WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5211
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5211
Realtek Soundman : 1.0.0.24
Realtek Sound Effect Manager(ALSndMgr.cpl) : 1.0.0.10
Realtek Sound Effect Manager(RTSndMgr.cpl) : 1.0.0.8
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.58
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.3.9
Alcwzrd.exe : 1.1.0.31
Driver Setup Program : 2.03

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.29
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5202
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC883, ALC861, ALC260, ALC262
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Winx64
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1.) Customization.

For New architecture:
1.) Customization.

CPL :
1.) Customization.

InstallShield package :

WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5202
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5202
Realtek Soundman : 1.0.0.21
Realtek Sound Effect Manager(ALSndMgr.cpl) : 1.0.0.10
Realtek Sound Effect Manager(RTSndMgr.cpl) : 1.0.0.7
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.54
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.3.4
Alcwzrd.exe : 1.1.0.29
Driver Setup Program : 2.02c

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.28
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5200
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC883, ALC861, ALC260, ALC262
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Winx64
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1.) Customization.

For New architecture:
1.) Customization.
2.) Add ALC265 .

CPL :
1.) Side speaker testing has no sound when 3D engine is disabled.

InstallShield package :
1.) Add Chipset ID VEN_1002&DEV_4383 .

WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5200
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5200
Realtek Soundman : 1.0.0.21
Realtek Sound Effect Manager(ALSndMgr.cpl) : 1.0.0.10
Realtek Sound Effect Manager(RTSndMgr.cpl) : 1.0.0.7
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.53
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.3.2
Alcwzrd.exe : 1.1.0.28
Driver Setup Program : 2.02c

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.27
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5188
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC883, ALC861, ALC260, ALC262
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Winx64
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1.) Customization.

For New architecture:
1.) Customization.

InstallShield package :
Fix :
1. Add installation file \"RTHDAEQ*.dat\" .
2. Add Package version in setup.ini .
3. Manual installation setting for InstallShield .

WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5188
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5188
Realtek Soundman : 1.0.0.21
Realtek Sound Effect Manager(ALSndMgr.cpl) : 1.0.0.10
Realtek Sound Effect Manager(RTSndMgr.cpl) : 1.0.0.7
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.53
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.2.6
Alcwzrd.exe : 1.1.0.28
Driver Setup Program : 2.02a

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.26
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5178
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC883, ALC861, ALC260, ALC262
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Winx64
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1.) Customization.

For New architecture:
1.) Customization.

InstallShield package :
Fix :
1. Set rebooting twice for installation UAA QFE on Win2000 .

WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5178
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5178
Realtek Soundman : 1.0.0.21
Realtek Sound Effect Manager(ALSndMgr.cpl) : 1.0.0.10
Realtek Sound Effect Manager(RTSndMgr.cpl) : 1.0.0.6
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.52
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.2.1
Alcwzrd.exe : 1.1.0.28
Driver Setup Program : 2.00

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.25
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5172
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC883, ALC861, ALC260, ALC262
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Winx64
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1.) Customization.

For New architecture:
1.) Customization.

InstallShield package :
Fix :
1. Rtlupd.exe(2.5.0.5) fixed roll-back problem ( It can not delete oem.inf file before update driver ).
2. Change Azalia name in setup.ini file .
3. Don\'t popup Rtlupd dialog when you select \"No\" on Hotfix installation dialog .
Add :
1. System language identifier .
2. Change pop-up dialog Product name ( Azalia->High Definition ) .

WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5172
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5172
Realtek Soundman : 1.0.0.21
Realtek Sound Effect Manager(ALSndMgr.cpl) : 1.0.0.10
Realtek Sound Effect Manager(RTSndMgr.cpl) : 1.0.0.6
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.51
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.1.7
Alcwzrd.exe : 1.1.0.27
Driver Setup Program : 1.99

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.24
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5152
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC883, ALC861, ALC260, ALC262
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Winx64
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1.) Customization.

For New architecture:
1.) Customization.
2.) Support 192KHz sample rate output.

InstallShield package :
Fix :
1. Reboot timing after installation MS QFE ( UAA driver ) .
2. Uninstallation dialog description .
Add :
1. MS hotfix KB901105 can be included by HD pcakage ( If get MS licence ) .
2. Hotfix KB901105 Warning message .

WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5152
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5152
Realtek Soundman : 1.0.0.18
Realtek Sound Effect Manager(ALSndMgr.cpl) : 1.0.0.7
Realtek Sound Effect Manager(RTSndMgr.cpl) : 1.0.0.4
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.46
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.0.8
Alcwzrd.exe : 1.1.0.24
Driver Setup Program : 1.96

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.23
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5136
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC883, ALC861, ALC260, ALC262
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Winx64
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1.) Customization.

For New architecture:
1.) Customization.
2.) Support new codec ALC262, ALC883

InstallShield package :
1.) Check OS service pack number with InstallShield .
2.) Change audio wizard quitting procedure .

WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5136
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5136
Realtek Soundman : 1.0.0.17
Realtek Sound Effect Manager(ALSndMgr.cpl) : 1.0.0.7
Realtek Sound Effect Manager(RTSndMgr.cpl) : 1.0.0.4
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.43
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 1.1.2.3
Alcwzrd.exe : 1.1.0.23
Driver Setup Program : 1.92

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.22
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5128
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC861, ALC260
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Winx64
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1.) Customization.

For New architecture:
1.) Customization.

InstallShield package :
1.) Setup progress backward .
2.) Driver size on Add and remove programs .
3.) Refresh driver size on Add and Remove Programs .
4.) Check RtlExupd.dll version .
5.) Check RtlHDCpl.exe version .

WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5128
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5128
Realtek Soundman : 1.0.0.17
Realtek Sound Effect Manager(ALSndMgr.cpl) : 1.0.0.7
Realtek Sound Effect Manager(RTSndMgr.cpl) : 1.0.0.4
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.40
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 1.1.1.9
Alcwzrd.exe : 1.1.0.20
Driver Setup Program : 1.91

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.21
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5127
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC260
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Winx64
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1.) Customization.

For New architecture:
1.) Customization.
2.) Support DTS Encoder and DTS Neo for special version codec .

SoundMan.exe Version: 1.0.0.17
ALSndMgr.cpl Version: 1.0.0.7
Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.40
Alcwzrd.exe Version: 1.1.0.20

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.20
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5125
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC260
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Winx64
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1.) Customization.

For New architecture:
1.) Customization.
2.) Fixed the issue of SPDIF-In capture

SoundMan.exe Version: 1.0.0.17
ALSndMgr.cpl Version: 1.0.0.7
Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.40
Alcwzrd.exe Version: 1.1.0.20

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.19
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5123
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC260
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Winx64
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1. Customization.
2. Avoid Pop noise when toggle output sampling rate for ALC260.
3. Restore the original timer resolution first before check the original system timer resolution.

For New architecture:
1.) Customization.
2.) Driver store mixer setting after windows reboot

SoundMan.exe Version: 1.0.0.14
ALSndMgr.cpl Version: 1.0.0.5
Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.39
Alcwzrd.exe Version: 1.1.0.19

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.18
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5122
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC260
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1. Customization.
2.Add 2 default values of codec subsystem ID for ALC260.

For New architecture:
1.) Customization.
2.) Fixed the issue of uncontinuous sound after suspend on some machine.

SoundMan.exe Version: 1.0.0.14
ALSndMgr.cpl Version: 1.0.0.5
Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.38
Alcwzrd.exe Version: 1.1.0.18

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.17
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5120
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC260, ALC861
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1. Customization.
2. Restore certain register value when resume from system suspend.

For New architecture:
1.) Customization.
2.) Improve reliability for switching mutiple streaming.

SoundMan.exe Version: 1.0.0.14
ALSndMgr.cpl Version: 1.0.0.5
Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.38
Alcwzrd.exe Version: 1.1.0.18

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.16
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5119
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC260, ALC861
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
4. Add/Fix
1. Customization.
2. Fix initial noise issue for the certain models.
3. Check codec SubsystemID verb to decide the driver path when driver initialize.
4. Don\'t modify Configuration byte Verbs when driver initialize.
5. Fix Buffer size un-alignment issue.

For New architecture:
1.) Customization.
2.) Fix the problem when play AC-3 stream by SPDIF interface
3.) Change device name for mutiple streaming issue.

SoundMan.exe Version: 1.0.0.14
ALSndMgr.cpl Version: 1.0.0.5
Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.38
Alcwzrd.exe Version: 1.1.0.17

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
//=================
Driver Package R1.15
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5116
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC260, ALC861
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1(5011)
4. Add/Fix
1.) Customization.
2.) Auto lock SPDIF-in signal when SPDIF-in signal is unlocked.
3.) Fix SPDIF out copy protection issue.
4.) Add patch code for ALC260 potential risk.

For New architecture:
1.) Customization.
2.) Fix new feature problem on mutiple streaming.
3.) Fix capture problem on ALC882.

SoundMan.exe Version: 1.0.0.14
ALSndMgr.cpl Version: 1.0.0.5
Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.38
Alcwzrd.exe Version: 1.1.0.17

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB835221
Package file version (kb835221.exe) : 6.1.1.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5011
//=================
Driver Package R1.14
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5109
1. Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC260, ALC861
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1(5011)
4. Add/Fix
1.) Customization.
2.) Reduce delay time when volume is adjusted.
3.) Fix hang up issue when system resume from S3.

For New architecture:
1.) New architecture of HD audio driver formal release.

SoundMan.exe Version: 1.0.0.14
ALSndMgr.cpl Version: 1.0.0.4
Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.37
Alcwzrd.exe Version: 1.1.0.16

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB835221
Package file version (kb835221.exe) : 6.1.1.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5011
//=================
Driver Package R1.13
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5038
1. Codec Supporting: ALC880, ALC260, ALC861
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1(5011)
4. Add/Fix
1) Reduce initialize noise

SoundMan.exe Version: 1.0.0.14
ALSndMgr.cpl Version: 1.0.0.5
Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.36
Alcwzrd.exe Version: 1.1.0.15

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB835221
Package file version (kb835221.exe) : 6.1.1.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5011
//=================
Driver Package R1.12
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5037
1. Codec Supporting: ALC880, ALC260, ALC861
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1(5011)
4. Add/Fix
1) Improve recording performance.
2) Reduce initialize noise

SoundMan.exe Version: 1.0.0.14
ALSndMgr.cpl Version: 1.0.0.5
Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.36
Alcwzrd.exe Version: 1.1.0.15

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB835221
Package file version (kb835221.exe) : 6.1.1.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5011
//=================
Driver Package R1.11
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5036
1. Codec Supporting: ALC880, ALC260, ALC861
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1(5011)
4. Add/Fix

SoundMan.exe Version: 1.0.0.14
ALSndMgr.cpl Version: 1.0.0.5
Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.35
Alcwzrd.exe Version: 1.1.0.15

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB835221
Package file version (kb835221.exe) : 6.1.1.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5011
//=================
Driver Package R1.10
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5034
1. Codec Supporting: ALC880, ALC260, ALC861
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000
3. Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1(5011)
4. Add/Fix
1) Fix the problem that there is little noise when start stream playing
2) Fix the problem that in WinDVD, the SPDIF option still exist even
there is no SPDIF


SoundMan.exe Version: 1.0.0.14
1.Set the default recording device as \"Realtek HD Audio rear input\" device

ALSndMgr.cpl Version: 1.0.0.5

Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.34

Alcwzrd.exe Version: 1.1.0.15
1.Keep previous Jack setting.
2.Check whether have any jack plugin when restart OS,and popup the
device window if wizard detect any new device plugin.

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB835221
Package file version (kb835221.exe) : 6.1.1.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5011
//=================
Driver Package R1.09
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5033
1. Codec Supporting: ALC880, ALC260, ALC861
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000
3. Pack with Microsoft High Definition Audio OOB Binaries V1.0

SoundMan.exe Version: 1.0.0.14
1.Set the default recording device as \"Realtek HD Audio rear input\" device

ALSndMgr.cpl Version: 1.0.0.5
Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.33
Alcwzrd.exe Version: 1.1.0.14

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB835221
Package file version (kb835221.exe) : 6.1.1.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5010
//=================
Driver Package R1.08
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5032
1. Codec Supporting: ALC880, ALC260, ALC861
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000
3. Pack with Microsoft High Definition Audio OOB Binaries V1.0

SoundMan.exe Version: 1.0.0.12
ALSndMgr.cpl Version: 1.0.0.5
Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.33
Alcwzrd.exe Version: 1.1.0.14

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB835221
Package file version (kb835221.exe) : 6.1.1.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5010
//=================
Driver Package R1.07
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5031
1. Codec Supporting: ALC880, ALC260, ALC861
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000
3. Pack with Microsoft High Definition Audio OOB Binaries V1.0
4. Add/Fix
1) Fix the probelm when playback with sound recorder, when change frequency
from 48k to 44.1k in SPDIF page, playback will stop
2) Support for ALC880G, ALC880D, ALC260D
3) Fix the the problem that system will hang up while perform audio test
in 3DMark 2003

SoundMan.exe Version: 1.0.0.12
ALSndMgr.cpl Version: 1.0.0.5

Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.32
1.Fix word collision problem in Multi-Language.

Alcwzrd.exe Version: 1.1.0.13
1.Restore previous jack setting when reboot system.

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB835221
Package file version (kb835221.exe) : 6.1.1.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5010
//=================
Driver Package R1.06
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5030
1. Codec Supporting: ALC880, ALC260, ALC861
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000
3. Pack with Microsoft High Definition Audio OOB Binaries V1.0
4. Add/Fix

SoundMan.exe Version: 1.0.0.12
ALSndMgr.cpl Version: 1.0.0.3
Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.31
Alcwzrd.exe Version: 1.1.0.12

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB835221
Package file version (kb835221.exe) : 6.1.1.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5010
//=================
Driver Package R1.05
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5029
1. Codec Supporting: ALC880, ALC260, ALC861
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000
3. Pack with Microsoft High Definition Audio OOB Binaries V1.0
4. Add/Fix
1) Add support for ALC861
2) Fix the noise problem that when recording from SPDIF In at 96khz

SoundMan.exe Version: 1.0.0.12
ALSndMgr.cpl Version: 1.0.0.5
Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.31
Alcwzrd.exe Version: 1.1.0.12

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB835221
Package file version (kb835221.exe) : 6.1.1.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5010
//=================
Driver Package R1.04
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5028
1. Codec Supporting: ALC880, ALC260
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000
3. Pack with Microsoft High Definition Audio OOB Binaries V1.0
4. Add/Fix
1) For UAJ A to A volume line, change type from KSNODETYPE_MICROPHONE
to KSNODETYPE_ANALOG_CONNECTOR
2) Fix the problem that SPDIF out no sound in WinDVD
3) Fix the problem that there is balance conrtol in Center and
Subwoofer volume line in W2k
4) Change the conponent tyep of SPDIF-In from \"KSNODETYPE_ANALOG_CONNECTOR\"
to \"KSNODETYPE_SPDIF_INTERFACE\"
5) Fix the problem that mute SPDIF out in mixer doesn\'t work

SoundMan.exe Version: 1.0.0.12
ALSndMgr.cpl Version: 1.0.0.3

Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.31
1.Turn off all sound effect when speaker test!

Alcwzrd.exe Version: 1.1.0.12

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB835221
Package file version (kb835221.exe) : 6.1.1.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5010

//=================
Driver Package R1.03
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5027
SoundMan.exe Version: 1.0.0.4
ALSndMgr.cpl Version: 1.0.0.2

Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.29
1.Sync the status which Enable/Disable wizard with alcwzrd
2.Make the tab of \"Audio Wizard\" independent from menu tabs.
3.Stop the play sound when menu tab is change.

Alcwzrd.exe Version: 1.1.0.12
1.Fixed broken wizard image.
2.Sync the status which Enable/Disable wizard with rtlcpl.

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB835221
Package file version (kb835221.exe) : 6.1.1.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5010

//=================
Driver Package R1.01/R1.02
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5022
1. Codec Supporting:
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000
3. Pack with Microsoft High Definition Audio OOB Binaries V1.0
4. Add/Fix

SoundMan.exe Version: 1.0.0.4
ALSndMgr.cpl Version: 1.0.0.2
Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.23

Alcwzrd.exe Version: 1.1.0.5

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB835221
Package file version (kb835221.exe) : 6.1.1.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5010

//=================
Driver Package R1.0
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5017
1. Codec Supporting: Add ALC880/ALC880M Rev.F Rev.G, ALC860
2. OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000
3. Pack with Microsoft High Definition Audio OOB Binaries V1.0
4. Add/Fix

SoundMan.exe Version: 1.0.0.4
ALSndMgr.cpl Version: 1.0.0.2
Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.23

Alcwzrd.exe Version: 1.1.0.5

Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB835221
Package file version (kb835221.exe) : 6.1.1.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5010

Lúc: 12-11-2009, 9:12 pm / mục: Linh kiện máy tính
sangdz
8 hỏi - 1 trả lời
Theo dõi các trả lời của câu hỏi này ? Theo dõi

1 trả lời

Xin chao.
Ban lien he voi minh, minh se huong dan~ ban cach tim driver. YM : phamvi80@yahoo.com

Lúc: 13-11-2009, 1:44 pm

Bạn cần đăng nhập để trả lời

Trả lời
Gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR OFF
Bạn cần đăng nhập để trả lời


Nếu bạn biết câu trả lời cho câu hỏi card man hinh, vui lòng giúp thành viên sangdz.

Câu hỏi liên quan


Thiết kế website uy tín

tên miền miễn phí, Thiết kế website bán hàng, Giá website bán hàng, Template website bán hàng