Danh sách các lỗi thường gặp ở to 3 số

Anh em thông cảm tôi để ở fon vntime nên khi đưa lên diễn dand không đọc được anh em copy về chuyển vntime nhé
C¸c lçi th­êng gÆp ë m¸y Toshiba 550,650,810

Nhãm lçi M• b¸o Ho¹t ®éng cña m¸y
KÖt giÊy
E01 Sensor ®Çu ra giÊy kh«ng ®och ®­îc c¹nh tr­íc cña giÊy
E02 C¹nh sau cña giÊy kh«ng ®i qua sensor ®Çu ra sÊy
E03 GiÊy vÉn n»m trong m¸y khi bËt nguån
E09 KÑt giÊy do lçi cña æ cøng
E11 Kh«ng kÐp giÊy ®­îc khay duplex
E12 Kh«ng kÐo giÊy ®­îc khay tay
E13,14,15,16 Kh«ng kÐo giÊy ®­îc khay 1,2,3,4
E18 Kh«ng kÐo giÊy ®­îc khay LCF
E19 Kh«ng kÐo giÊy ®­îc khay LCF bªn ngoµi
E20 KÐo giÊy tõ khay 1 ( GiÊy kh«ng tíi sensor trôc chê)
E21 KÐo giÊy tõ khay 1 ( GiÊy kh«ng tíi sensor ®Çu ra khay 1)
E22 KÐo giÊy tõ khay 2 ( GiÊy kh«ng tíi sensor trôc chê)
E23 KÐo giÊy tõ khay 2 ( GiÊy kh«ng tíi sensor ®Çu ra khay 1)
E24 KÐo giÊy tõ khay 2 ( GiÊy kh«ng tíi sensor ®Çu ra khay 2)
E25 GiÊy tõ khay LCF bªn ngoµi ( GiÊy kh«ng tíi sensor trôc chê)
E30 KÐo giÊy tõ khay 3 ( GiÊy kh«ng tíi sensor trôc chê)
E31 KÐo giÊy tõ khay 3 GiÊy kh«ng tíi sensor ®Çu ra khay 1
E32 KÐo giÊy tõ khay 3 ( GiÊy kh«ng tíi sensor ®Çu ra khay 2
E33 KÐo giÊy tõ khay 3 ( GiÊy kh«ng tíi sensor ®Çu ra khay 3
E34 KÐo giÊy tõ khay 4 ( GiÊy kh«ng tíi sensor trôc chê)
E35 KÐo giÊy tõ khay 4 ( GiÊy kh«ng tíi sensor ®Çu ra khay 1
E36 KÐo giÊy tõ khay 4 ( GiÊy kh«ng tíi sensor ®Çu ra khay 2)
E37 KÐo giÊy tõ khay 4 ( GiÊy kh«ng tíi sensor ®Çu ra khay 3
E41 Më cöa tr­íc khi m¸y ®ang in
E44 Më cöa kÐo giÊy khi m¸y ®ang in
E45 Më cöa LCF khi m¸y ®ang in
E46 Më cöa côm khay tay khi m¸y ®ang in
E47 Më cöa ®Çu ra khi m¸y ®ang in
E50 Biªn tr­íc cña giÊy kh«ng tíi sensor ®­êng vÒ mÆt 2
E51 Biªn tr­íc cña giÊy kh«ng tíi sensor ®­êng truyÒn1
E52 Biªn tr­íc cña giÊy kh«ng tíi sensor ®­êng truyÒn 2
E54 Biªn tr­íc cña giÊy kh«ng tíi sensor ®­êng truyÒn 3
E55 GiÊy cßn trong ®­êng truyÒn giÊy bÞ t¾t m¸y
E57 Biªn tr­íc cña giÊy kh«ng tíi sensor 1 ®­êng vÒ mÆt 2
E58 C¹nh sau cña giÊy kh«ng qua ®­îc sensor 1 hoÆc 2 ®­êng vÒ mÆt 2
E59 C¹nh sau cña giÊy kh«ng qua sensor ®Çu ra
E5A C¹nh tr­íc cña giÊy kh«ng tíi sensor ®Çu ra
E71 KÑt giÊy b¶n gèc
E72 KÑt b¶n gèc trªn ®­êng truyÒn giÊy
E73 KÑt giÊy ®Çu ra cña b¶n gèc
E74 KÑt b¶n gèc khi quay 2 mÆt
E76 KÑt ë ®­êng ra v× b¶n gèc qu¸ bÐ
E77 KÑt b¶n gèc ë ®­êng scanHÖ thèng Scan
C26 Lçi cña bé nhËn d¹ng ®iÓm
C27 Sensor ë vÞ trÝ ban ®Çu m¸ng ®Ìn quÐt kh«ng off trong suet thêi gian ®øng yªn
C28 Sensor ë vÞ trÝ ban ®Çu m¸ng ®Ìn quÐt kh«ng ON trong suet thêi gian ®øng yªn
HÖ thèng t¹o ¶nh
C36 Lçi chÝnh cña ®éng c¬ lau d©y cao ¸p
C37 Lçi cña ®éng c¬ cam nang h¹ bel cao ¸p
CD1 Lçi cña ®éng c¬ chæi l«ng lµm s¹ch trèng
CD2 Lçi cña ®éng c¬ b¬m mùc
CD3 Lçi cña ®éng c¬ b¬m mùc th¶i
CD4 §Çy tói mùc
HÖ thèng sÊy
C41 Lçi cña bé ®o nhiÖt ®é sÊy hoÆc bé ph¸t nhiÖt ®é sÊy ë thêi ®iÓm bËt nguån
C43 Lçi cña bé ®o nhiÖt ®é s©ysau khi nhËn they kh«ng b×nh th­êng
C44 L«I cña bé sÊy sau khi nhËn they kh«ng b×nh th­êng
C45 Lçi cña c¸c bé ®o nhiÖt ®é ë biªn sau khi m¸y copy b¸o hiÖu READY
C46 Lçi cña bé ®o nhiÖt ®é trôc Ðp khi ®ang ch¹y khëi ®éng
C47 Lçi cña nguån ®iÖn ¸p IH
C48 IGBT nhiÖt ®ä qu¸ cao
C49 Lçi cña c«ng t¾c b¶o vÖ IH hoÆc cuén d©y
F07 Lçi kÕt nèi gi÷ b¶ng sys vµ b¶ng LGC
F11 Lçi kÕt nèi gi÷ b¶ng SYS vµ b¶ng SGL
HÖ thèng RADF
C72 Lçi khi lÊy l¹i tham sè cña EEPROM
C82 Lçi khi ®iÒu chØnh sensor däc
C83 Lçi khi ®iÒu chØnh sensor ®o chiÒu dµi b¶n gèc
C84 Lçi khi ®iÒu chØnh sensor nhËn 2 mÆt b¶n gèc nhá
C85 Lçi cña ®éng c¬ n©ng khay RADF
C86 Khçi khi ®iÒu chØnh sensor nhËn 2 mÆt b¶n gèc lín
HÖ thèng Quang, laze
CA1 Lçi cña ®éng c¬ g­¬ng nhiÒu c¹nh
CA2 Lçi nhËn d¹ng tÝn hiÖu ®ång bé –H
CA3 Lçi ®iÒu chØnh scan phô kh«ng tèt
CA5 Lçi ®iÒu chØnh nguån bé laze
CA 6 Lçi cña sóng b¾n laze
CA9 Lçi chuyÓn tham sè ¶nh vÒ b¶ng sys
CAA Lçi khi kÕt thóc scan phô
CAB Lçi mÊt trang bï scan phô
CD0 Lçi lÊy l¹i gi¸ trÞ ®Çu ra ban ®Çu cña tia laze
CE0 Lçi cña bé ®o tia laze mÉu
CE1 Lçi cña sensor nhËn tia laze
CE2 Lçi cña sensor busy
CE3 Lçi khi ®iÒu chØnh scan chÝnh
CE4 Lçi cña cöa ph¸t tia laze mÉu
HÖ thèng finisher
CB1 Lçi cña ®éng c¬ kÐo giÊy
CB2 Lçi cña ®éng c¬ ®Çu ra khay trªn
CB3 Lçi cña ®éng c¬ n©ng khay
CB4 Lçi cña ®éng c¬ xÕp bé
CB5 Lçi cña ®éng c¬ bÊm ghim
CB6 Lçi cña ®éng c¬ l¸i bé bÊm ghim
CB7 Sensor h¹n chÕ trªn
CB8 Lçi tham sè cña Ram
CC4 Lçi cña ®éng c¬ l¾c khay
CC5 Lçi cña ®éng c¬ ®¨ng ký ngang
CC6 Lçi ®éng c¬ ®ôc lç
CCC Lçi kÕt nèi cña bé finisher
CCE Lçi qu¹t th«ng giã cña bé nèi
C94 Lçi CPU
F 10 Lçi khi fomat æ cøng HDD

Lúc: 18-10-2010, 8:28 pm / mục: Máy Toshiba
Cuchim3
59 hỏi - 1896 trả lời
Theo dõi các trả lời của câu hỏi này ? Theo dõi

3 trả lời

bac that nhiet tình!

Lúc: 18-10-2010, 8:39 pm

cảm on bác nhiều mà bác có cách nào để sửa các lỗi trên koo

Lúc: 26-10-2010, 9:57 am

cảm rất nhiều, quá hay va thiết thực.
có phai nào? huõng dẫn cách khắc phục không a?
xin cảm ơn

Lúc: 07-09-2013, 9:07 pm
vominh
0 hỏi - 2 trả lời

Bạn cần đăng nhập để trả lời

Trả lời
Gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR OFF
Bạn cần đăng nhập để trả lời


Nếu bạn biết câu trả lời cho câu hỏi Danh sách các lỗi thường gặp ở to 3 số, vui lòng giúp thành viên Cuchim3.

Câu hỏi liên quan


Thiết kế website uy tín

tên miền miễn phí, Thiết kế website bán hàng, Giá website bán hàng, Template website bán hàng